VvAA Zorgverzekering

Privacy

Uw privacy, en die van andere verzekerden, zakelijke relaties en bezoekers van deze website, is voor ons heel belangrijk. VvAA Zorgverzekering behandelt en beveiligt uw persoonlijke gegevens daarom zo zorgvuldig mogelijk. Natuurlijk volgen wij daarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom een privacy statement?

In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij uw persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen. Dat doen wij door de volgende vragen te beantwoorden:

 • waarvoor gebruikt VvAA Zorgverzekering uw persoonsgegevens?
 • hoe lang bewaart VvAA Zorgverzekering uw persoonsgegevens?
 • wat zijn uw rechten?
 • op welke manier kunt u uw rechten uitoefenen?
 • hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
 • hoe kunt contact opnemen met VvAA Zorgverzekering over dit privacy statement?

Zorgverzekeraars hebben onderling ook een aantal gedragsregels afgesproken over hoe zij met gegevens omgaan. Die staan in de 'Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars'. Dit privacy statement is ook een invulling van de gedragsregels uit deze Gedragscode.

Wanneer geldt dit privacy statement?

Dit statement geldt voor
VvAA Zorgverzekering
. Het privacy statement geldt dus niet alleen voor de basisverzekering, maar ook voor alle aanvullende verzekeringen van VvAA Zorgverzekering. Het woord ‘persoonsgegevens’ staat centraal. Dat zijn alle gegevens die iets over u of uw persoonlijke situatie zeggen. Bijvoorbeeld een nota, waarop uw naam, geboortedatum en adres staan, en de behandeling die u heeft gehad. Die informatie op de nota gaat direct over u. Soms gaat informatie niet direct over u, maar is met wat moeite wel te herleiden dat het over u gaat. Bijvoorbeeld de nota zonder uw naam, maar met uw geboortedatum en adres. Ook dan spreken we over persoonsgegevens.

Gegevens over bedrijven zijn geen persoonsgegevens. Gegevens over hun specifieke werknemers, individuele zorgverleners of klanten weer wél.

Waarvoor gebruikt VvAA Zorgverzekering uw persoonsgegevens?

VvAA Zorgverzekering kan uw verzekeringen alleen uitvoeren door daarbij uw persoonsgegevens te gebruiken. In nummer 56 t/m 61 van onze Algemene regels leggen wij daar ook al het nodige over uit.

VvAA Zorgverzekering gebruikt uw persoonsgegevens in 4 situaties:

 1. u wilt zich bij VvAA Zorgverzekering verzekeren
 2. u bent bij VvAA Zorgverzekering verzekerd
 3. VvAA Zorgverzekering wil u informeren (marketing)
 4. u bent een zakelijke relatie van VvAA Zorgverzekering

Dit leggen wij hieronder uit.

Heeft u hier vragen over, of wilt u een klacht indienen? Of wilt u bezwaar maken tegen een automatische of handmatige beslissing? U kunt altijd contact opnemen met VvAA Zorgverzekering.

Dan kijkt een medewerker ernaar. Onder aan deze pagina leest u hoe u dat kunt doen.

Bij het uitvoeren van verzekering(en) besteedt VvAA Zorgverzekering werkzaamheden uit aan andere partijen. Het kan dan gaan om werkzaamheden waarbij uw persoonsgegevens gebruikt worden. VvAA Zorgverzekering blijft altijd verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens en hoe deze derden hier mee om gaan. Voorbeelden van uitbesteding zijn de werkzaamheden die VECOZO en Vektis voor ons doen. Via VECOZO kunnen zorgaanbieders bijvoorbeeld controleren waar en hoe u verzekerd bent. En declaraties bij ons indienen. Vektis doet bijvoorbeeld analyses van declaratiegegevens van alle zorgverzekeraars, om zorg te verbeteren of voor het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Vektis ondersteunt daarmee ook overheidspartijen, zorgprofessionals en patiëntenorganisaties. Soms geeft Vektis gegevens aan andere partijen, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek of door een wettelijke plicht.

1. U wilt zich bij VvAA Zorgverzekering verzekeren

Als u een verzekering bij VvAA Zorgverzekering aanvraagt, beoordeelt VvAA Zorgverzekering of dat mogelijk is. Wij maken hierbij onderscheid tussen de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

Beoordelen

De Zorgverzekeringswet bepaalt wie een basisverzekering moet sluiten. Dat heet de verzekeringsplicht. Alleen als u deze plicht heeft, kunt u de basisverzekering sluiten. VvAA Zorgverzekering moet dat controleren. Daarbij gebruikt VvAA Zorgverzekering de persoonsgegevens die u op het aanvraagformulier heeft ingevuld, of later aan VvAA Zorgverzekering heeft gegeven.

Voor sommige aanvullende verzekeringen stelt VvAA Zorgverzekering u een aantal gezondheidsvragen. Of u die aanvullende verzekering af kunt sluiten, hangt dan af van de antwoorden die u geeft. VvAA Zorgverzekering moet dat controleren. Dat kunnen alleen medewerkers van VvAA Zorgverzekering doen die onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur werken. Zo verzekeren we geheimhouding van uw medische gegevens.

Accepteren

Kunt u de basisverzekering of aanvullende verzekering afsluiten? Dan gebruikt VvAA Zorgverzekering uw gegevens om uw polis klaar te maken en aan u toe te sturen. Kunt u de basisverzekering of aanvullende verzekering niet afsluiten? Dan gebruikt VvAA Zorgverzekering uw gegevens om u dat te laten weten, en om u (eventueel) een aanbod te doen voor een andere verzekering.

Als u een verzekering aanvraagt of afsluit, leggen wij enkele gegevens, waaronder uw BSN, in onze administratie vast. VvAA Zorgverzekering is als zorgverzekeraar verplicht om dit nummer vast te leggen. Het wordt alleen gebruikt als de wet dat voorschrijft. Naast het vastleggen in de administratie, is dat bijvoorbeeld het geval als VvAA Zorgverzekering contact met zorgaanbieders die u bezocht heeft.

2. U bent bij VvAA Zorgverzekering verzekerd

Als u bij VvAA Zorgverzekering verzekerd bent, gebruikt VvAA Zorgverzekering uw persoonsgegevens om uw verzekeringen uit te voeren. Dat kan niet anders. VvAA Zorgverzekering heeft uw persoonsgegevens in ieder geval nodig in de volgende situaties:

 • vaststellen of u recht heeft op zorg, of vergoeding van zorg
 • betalen van nota’s aan de zorgaanbieder, of aan u
 • innen van premie
 • vaststellen van eigen bijdrages en eigen risico
 • uitvoeren van controles
 • bestrijden van fraude en veiligheid en integriteit van de sector als geheel, waarvoor de fraudebeheersingseenheid van VvAA Zorgverzekering
  - gebeurtenissenadministratie bijhoudt van alle dingen die daarmee te maken (kunnen) hebben
  - een apart Intern Verwijzingsregister bijhoudt, en u registreert als u een risico bent voor de veiligheid of integriteit van VvAA Zorgverzekering, als u aan de voorwaarden van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) voldoet
 • verhalen van schade op anderen, waaronder andere verzekeraars (bijvoorbeeld uw reisverzekeraar, of de aansprakelijkheidsverzekeraar van iemand anders)
 • onderzoek naar gedeclareerde zorg, en de kwaliteit van zorg
 • verbeteren van onze dienstverlening
 • informeren van (groepen) verzekerden met voor hen relevante informatie
 • beperken van betalingsachterstanden
 • behandelen van klachten en geschillen
 • risicobeheersing, bijvoorbeeld van zorguitgaven
 • sluiten van overeenkomsten met zorgaanbieders (wij noemen dat ook wel zorginkoop)

Gegevens over uw gezondheid

Deze gegevens zijn gevoeliger dan bijvoorbeeld uw naam, adres en geboortedatum. Soms is het nodig deze gevoelige gegevens te gebruiken. Bijvoorbeeld om vast te stellen of u recht heeft op vergoeding van zorg. Of voor controle naar gedeclareerde zorg, fraudeonderzoek, verhaal op anderen, zorginkoop en risicobeheersing.

VvAA Zorgverzekering gaat extra zorgvuldig om met gegevens over uw gezondheid. Dat doet VvAA Zorgverzekering door ze alleen te laten beoordelen door de medisch adviseur. Of door medewerkers van VvAA Zorgverzekering die onder zijn of haar verantwoordelijkheid werken. De medisch adviseur moet uw gegevens geheimhouden. De wet bepaalt dat. Iedere medewerker die onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur valt, heeft dezelfde geheimhoudingsplicht. Dat is ook zo met hen afgesproken. De medisch adviseurs en de medewerkers onder hen noemen wij de functionele eenheid.

Dit geldt niet voor puur administratief werk, zoals het verwerken van declaraties van zorgaanbieders, het doorzenden en digitaliseren van post en het beantwoorden van uw vragen door ons Service Center. Dat is immers geen beoordelen. Met medewerkers declaratiebehandeling en het Service Center, en met het bedrijf dat om onze post digitaliseert, is natuurlijk wel geheimhouding afgesproken. Net als met al onze andere medewerkers en bedrijven die werkzaamhedenwerk voor ons doen waarbij uw persoonsgegevens gebruikt worden.

VvAA Zorgverzekering heeft meerdere medisch adviseurs. Zo is er een paramedisch adviseur voor fysiotherapie, een tandheelkundig adviseur voor mondzorg, een gz-psycholoog voor ggz, een wijkverpleegkundige voor verpleging en verzorging en enkele medische adviseurs voor de overige zorg, zoals ziekenhuis- en huisartsenzorg. De medisch adviseurs van VvAA Zorgverzekering zijn in het BIG-register ingeschreven.

Uitwisseling met anderen

Soms krijgt VvAA Zorgverzekering uw persoonsgegevens van andere partijen, maar alleen als dat nodig is:

 • van de zorgaanbieder als u een zorgaanbieder die u bezoekt en met wie VvAA Zorgverzekering een overeenkomst heeft, of die rechtsreeks declareert. Die zorgaanbieder stuurt de nota dan rechtstreeks naar VvAA Zorgverzekering
 • van uw werkgever, of van een andere organisatie, als u onderdeel uitmaakt van een collectief. VvAA Zorgverzekering krijgt dan enkele gegevens van uw werkgever of andere organisatie om periodiek te controleren of u nog recht heeft op de verzekering onder het collectief, en de korting die daarbij hoort
 • van de Basisregistratie Personen (BRP, vroeger de Gemeentelijke Basis Administratie; GBA), om te controleren of u nog een basisverzekering kunt hebben
 • van het CAK als u onverzekerd bent, terwijl u volgens de wet wel een basisverzekering moet hebben. Het CAK meldt u dan aan bij een zorgverzekeraar, bijvoorbeeld VvAA Zorgverzekering, zodat u alsnog een basisverzekering krijgt

Soms geeft VvAA Zorgverzekering uw gegevens aan anderen, maar alleen als dat nodig is:

 • aan universitaire ziekenhuizen of onderzoeksbureaus voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. VvAA Zorgverzekering geeft uw persoonsgegevens alleen als, het onderzoek niet kan worden gedaan met anonieme gegevens én het onderzoek in het algemeen belang is én het niet mogelijk of te lastig was om uw toestemming te vragen
 • aan het Extern Verwijzingsregister. Als VvAA Zorgverzekering een onderbouwd vermoeden heeft van fraude, mogen wij dit aan andere zorgverzekeraars laten weten. Dat gebeurt via het Extern Verwijzingsregister. Niet iedereen kan dit register bekijken. Daarvoor is het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) opgesteld. U kunt bij fraude denken aan het vervalsen van nota’s, skimming, identiteitsfraude, verduistering in het werk en phishing
 • aan het zorgkantoor om uw verzekering uit te voeren, om vergoeding van zorg uit uw basisverzekering of de Wet langdurige zorg af te stemmen en dubbele vergoeding te voorkomen
 • aan zorgaanbieders als u ons vraagt te bemiddelen naar een (andere) zorgaanbieder, bijvoorbeeld als de zorgaanbieder van uw keuze een lange wachtlijst heeft
 • aan een andere verzekeraar, om schade of kosten die wij vergoed hebben te verhalen, bijvoorbeeld op uw reisverzekeraar als die óók dekking biedt naast uw basis- of aanvullende verzekering, of op de aansprakelijkheidsverzekeraar van een andere persoon, die de schade of kosten veroorzaakt heeft
 • VvAA Zorgverzekering moet controleren of u voorkomt op de Nationale sanctielijst terrorisme. Als dit zo is, meldt VvAA Zorgverzekering dit aan De Nederlandsche Bank
 • aan uw (wettelijk) vertegenwoordiger om uw verzekering uit te kunnen voeren

Soms is VvAA Zorgverzekering verplicht om uw gegevens aan anderen te geven:

 • aan het CAK om u aan te melden voor de regeling wanbetalers als u een premieachterstand heeft van 6 maanden, en als u alle openstaande vorderingen aan ons heeft voldaan om u weer af te melden
 • aan de gemeente waarin u woont, voor het voorkomen en verminderen van schulden, als u een betalingsachterstand van 3 maanden heeft en geen betalingsregeling met ons sluit, tenzij u aangeeft dat u dat niet wilt, en om te bevorderen dat wij u zo snel mogelijk af kunnen melden voor de regeling wanbetalers
 • aan toezichthouders zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of de Autoriteit Persoonsgegevens, zodat zij hun toezichtstaak kunnen uitvoeren
 • aan de hoofdverzekerde, als die voor u als medeverzekerde een of meer verzekeringen bij ons heeft afgesloten: het gaat alleen om gegevens van een meer abstract niveau, dus geen medische details, tenzij u de hoofdverzekerde daarvoor gemachtigd heeft


3. VvAA Zorgverzekering wil u informeren (marketing)

VvAA Zorgverzekering gebruikt uw gegevens ook om u te informeren over andere producten en diensten dan de verzekeringen die u al bij VvAA Zorgverzekering heeft. Soms stuurt VvAA Zorgverzekering deze informatie aan al haar verzekerden of zakelijke relaties, soms aan een deel daarvan. Dan maakt VvAA Zorgverzekering een selectie van verzekerden of zakelijke relaties die de informatie ontvangen. Bij het maken van die selectie gebruikt VvAA Zorgverzekering nooit gegevens over uw gezondheid of financiën, maar bijvoorbeeld wel uw adres en leeftijd. VvAA Zorgverzekering gebruikt daarbij soms ook gegevens die zijn verkregen van bronnen buiten VvAA Zorgverzekering. Maar nooit om uitsluitend geautomatiseerd een besluit te nemen dat belangrijke gevolgen voor u heeft.

VvAA Zorgverzekering maakt op haar website gebruik van cookies. Dat doen wij om u een zo relevant mogelijke website te tonen. U moet daarvoor steeds toestemming geven. De cookies worden meestal opgeslagen op uw computer. Daarover kunt u meer lezen in ons cookiestatement.

Ook gebruiken wij trackingpixels, om de effectiviteit van onze website en onze nieuwsbrieven te analyseren. Onze nieuwsbrieven en e-mails met HTML-opmaak kunnen bijvoorbeeld een trackingpixel bevatten die aangeeft of de e-mail of de daarin opgenomen links zijn geopend. Zo kunnen wij onze e-mailservice verbeteren en de content afstemmen op de behoeften van gebruikers. Als u de e-mail verwijdert, verwijdert u ook de trackingpixel. Onze e-mails zonder opmaak bevatten geen trackingpixel.

4. U bent een zakelijke relatie van VvAA Zorgverzekering

Bent u als werkgever, verzekeringsadviseur of zorgverlener een zakelijke relatie van VvAA Zorgverzekering? Dan gebruikt VvAA Zorgverzekering uw gegevens om u te informeren over onze producten en diensten. Meer hierover leest u ook in onderdeel 3. VvAA Zorgverzekering wil u informeren (marketing).

Daarnaast hebben we uw gegevens nodig in de volgende situaties:

 • afsluiten en beheren van collectieve contracten (werkgevers en verzekeringsadviseurs), bijvoorbeeld via onze online portalen
 • afsluiten en beheren van zorgovereenkomsten
 • betalen van nota’s (zorgaanbieders)
 • uitvoeren van controles
 • bestrijden van fraude en veiligheid en integriteit van de sector als geheel, waarvoor de fraudebeheersingseenheid van VvAA Zorgverzekering
  - gebeurtenissenadministratie bijhoudt van alle dingen die daarmee te maken (kunnen) hebben
  - een apart Intern Verwijzingsregister bijhoudt, en u registreert als u een risico bent voor de veiligheid of integriteit van VvAA Zorgverzekering, als u aan de voorwaarden van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) voldoet
 • onderzoek naar de kwaliteit van zorg
 • verbeteren van onze dienstverlening
 • delen van voor u belangrijke wijzigingen of andere relevante informatie
 • behandelen van klachten en geschillen
 • risicobeheersing

Gegevens van uw medewerkers, relaties of cliënten

Zijn uw medewerkers, relaties of cliënten verzekerd bij VvAA Zorgverzekering? Dan hebben wij hun gegevens nodig voor het uitvoeren van hun verzekeringen. Deze gegevens krijgen wij rechtstreeks van de verzekerde zelf. Meer hierover leest u in onderdeel 2. U bent verzekerd bij VvAA Zorgverzekering of 3. VvAA Zorgverzekering wil u informeren (marketing).

Van werkgevers ontvangen wij verder in principe alleen informatie over in- en uitdiensttreding van medewerkers (en informatie die daarbij hoort).

Hoe lang bewaart VvAA Zorgverzekering uw gegevens?

Soms staat er in wetten en regels een duidelijke termijn, maar soms niet. Dan bewaart VvAA Zorgverzekering uw gegevens zolang dat nodig is. Hoe lang dat is, hangt af van de reden waarvoor VvAA Zorgverzekering uw gegevens gekregen heeft en moet bewaren.

Hieronder leggen we uit welke regels gelden.

De hoofdregel: 11 jaar

De hoofdregel is dat VvAA Zorgverzekering uw gegevens 11 jaar bewaart, na beëindiging van uw verzekeringen bij VvAA Zorgverzekering. Deze termijn staat in de Zorgverzekeringswet en enkele andere (fiscale) wetten en regels.

De uitzonderingen

Op de hoofdregel van 11 jaar zijn een aantal uitzonderingen gemaakt. Wij leggen die hieronder uit.

 • Niet gesloten verzekering VvAA Zorgverzekering bewaart uw gegevens maximaal 16 maanden als u een verzekering aanvraagt maar niet afsluit. Bijvoorbeeld omdat u dat zelf besluit, of omdat u niet voor de verzekering in aanmerking komt. Als u een jaar later opnieuw een aanvraag indient, gebruikt VvAA Zorgverzekering die gegevens om die nieuwe aanvraag te beoordelen. Ook kan VvAA Zorgverzekering u 1 jaar lang benaderen met interessante informatie over verzekeringen en diensten. Dat doet VvAA Zorgverzekering niet als u heeft aangegeven dat u dat niet wilt.
 • Na beëindiging van uw verzekering Als u een verzekering heeft beëindigd, bewaart VvAA Zorgverzekering uw gegevens 11 jaar volgens de hoofdregel. VvAA Zorgverzekering kan u de eerste 2 jaar daarvan benaderen met interessante informatie over verzekeringen of diensten. Dat doet VvAA Zorgverzekering niet als u heeft aangegeven dat u dat niet wilt.
 • Controle Als VvAA Zorgverzekering een onderzoek uitvoert, bewaart VvAA Zorgverzekering die gegevens zolang als nodig om het onderzoek af te ronden en om haar rechten veilig te stellen. Dat kan bijvoorbeeld onderzoek zijn bij een zorgaanbieder die u bezocht heeft. Uit het onderzoek kan blijken dat de zorgaanbieder nota’s voor aan u geleverde zorg terug moet betalen. VvAA Zorgverzekering heeft die gegevens nodig om de terugbetaling te regelen en veilig te stellen.
 • Fraude Als wij een fraudeonderzoek hebben uitgevoerd, bewaren wij uw gegevens 8 jaar nadat het onderzoek is gesloten. Dit doen we onder andere om fraude in de toekomst te voorkomen.
 • Opnemen telefoongesprekken voor training en kwaliteit Als u met ons Service Center belt kunnen wij dat gesprek opnemen en 1 maand bewaren. VvAA Zorgverzekering doet dat om medewerkers op te leiden, en om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.
 • Klachten en geschillen Als u een klacht heeft ingediend of een meningsverschil met ons had, bewaren wij uw gegevens 2 jaar nadat de klacht of het meningsverschil is opgelost.

Wat zijn uw rechten?

U heeft verschillende rechten, als het gaat om zorgvuldig gebruik van uw gegevens door VvAA Zorgverzekering. U kunt inzage vragen, maar ook verbetering, verwijdering, beperking van het gebruik en overdracht aan derden. Verder kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Uiteraard kunt u ook uw toestemming intrekken, als u die eerder aan VvAA Zorgverzekering heeft gegeven. Tot slot kunt u ons altijd vragen dat een medewerker naar een geautomatiseerde beslissing kijkt.

Zulke verzoeken kunt u richten aan de Functionaris Gegevensbescherming en op verschillende manieren indienen. Onder aan deze pagina leest u hoe u dat kunt doen.

Nadat u zo’n verzoek heeft gedaan, vertellen we u binnen een maand wat we daarmee hebben gedaan. Bij een inzageverzoek moet u ons een kopie van uw ID sturen (zonder foto en BSN). Dan gaat de termijn lopen op het moment dat we die kopie ontvangen. Als uw verzoek erg ingewikkeld is, kunnen we deze termijn met 2 maanden verlengen. We laten u dat binnen die eerste maand na ontvangst van uw verzoek weten.

Bent u het niet eens met de uitkomst? Dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, of een vergelijkbare instantie in een andere lidstaat van de Europese Unie. U kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

Inzage

U kunt altijd vragen welke gegevens VvAA Zorgverzekering van u heeft en waarvoor VvAA Zorgverzekering die gebruikt. Dat is op een veilige manier geregeld: u kunt inloggen op MijnVvAAZorgverzekering. Daar kunt u de volgende actuele gegevens inzien.

 • NAW-gegevens
 • verzekeringsgegevens
 • gegevens over het eigen risico en eigen bijdragen
 • gegevens over premiebetaling
 • gegevens over zorgkosten

Het kan zijn dat u daarnaast nog specifieke informatie wilt hebben. U kunt daarvoor een verzoek indienen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt inzien.

Verbetering

Natuurlijk wil VvAA Zorgverzekering dat de juiste persoonsgegevens over u in de administratie zijn opgenomen. Klopt er iets niet, dan kunt u altijd vragen om de fout te verbeteren, of de gegevens aan te vullen. Vermeld in uw verzoek welke gegevens wij moeten aanpassen en waarom.

Wissen

Soms kunt u VvAA Zorgverzekering vragen om gegevens over u te verwijderen.

 • als VvAA Zorgverzekering uw gegevens niet meer nodig heeft
 • als uw gegevens worden gebruikt op grond van uw toestemming, maar u trekt deze toestemming in
 • als u terecht bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens
 • als VvAA Zorgverzekering uw persoonsgegevens niet mocht gebruiken
 • als wetten of regels VvAA Zorgverzekering verplichten om uw gegevens te verwijderen
 • als VvAA Zorgverzekering uw gegevens gebruikt voor social media, maar u daarvoor uwtoestemming intrekt

Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt laten wissen en waarom u vindt dat VvAA Zorgverzekering dit moet doen. Als uw verzoek ziet op gegevens die wij hebben voor het uitvoeren van uw verzekering is het wissen vaak niet mogelijk. VvAA Zorgverzekering heeft uw gegevens dan natuurlijk nodig om uw verzekering uit te voeren.

Beperking gebruik

Is één van de volgende situaties op u van toepassing?

 • u heeft om verbetering van uw gegevens gevraagd, en dat verzoek is bij VvAA Zorgverzekering in behandeling
 • VvAA Zorgverzekering mag uw gegevens niet gebruiken, maar u wilt niet dat de gegevens gewist worden
 • u heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking van uw gegevens door VvAA Zorgverzekering, en dat bezwaar is bij VvAA Zorgverzekering in behandeling

U kunt VvAA Zorgverzekering dan vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken. Dat betekent dat VvAA Zorgverzekering uw gegevens alleen nog in de volgende gevallen mag gebruiken:

 • als u daarvoor toestemming geeft
 • om uw verzekeringen bij VvAA Zorgverzekering uit te voeren: zo blijft u verzekerd en kunnen wij uw nota’s betalen
 • om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen
 • om de rechten van iemand anders te beschermen, of die van een andere organisatie
 • voor een groot algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat daarvan, zoals volksgezondheid

Vermeld in uw verzoek waarom u vindt dat VvAA Zorgverzekering uw persoonsgegevens niet mag gebruiken. U kunt dit verzoek natuurlijk ook toevoegen aan uw verzoek tot verbetering of uw bezwaar.

Is uw verzoek terecht? Dan beperkt VvAA Zorgverzekering het gebruik zolang de situatie duurt waardoor u om beperking kunt vragen. Uw verzekeringen blijven gewoon doorlopen. U moet ook premie betalen tijdens de beperking.

Overdracht aan anderen

U kunt VvAA Zorgverzekering vragen om de persoonsgegevens die VvAA Zorgverzekering van u heeft, aan een ander te geven. Dat kan een andere organisatie of persoon zijn, of uzelf. Zo’n verzoek kan alleen als VvAA Zorgverzekering uw persoonsgegevens in geautomatiseerde processen heeft gebruikt. VvAA Zorgverzekering draagt uw gegevens over in een vorm die zo gestructureerd en gebruikelijk mogelijk is, en via computer, smartphone of tablet kan worden verzonden en geopend.

Als u naar een andere zorgverzekeraar overstapt, kunt u gebruikmaken van de Overstapservice. U kunt dit aangeven als u uw nieuwe zorgverzekering aanvraagt. VvAA Zorgverzekering stuurt dan sommige van uw persoonsgegevens direct naar uw nieuwe zorgverzekeraar. Maar alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om over te stappen, en door VvAA Zorgverzekering gegeven machtigingen voor het vergoeden van zorg uit de basisverzekering. Uw nieuwe zorgverzekeraar neemt die machtigingen namelijk over voor zorg die uit uw zorgverzekering vergoed wordt.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens als u daarvoor bijzondere, persoonlijke redenen heeft, en het niet gaat om de uitvoering van uw verzekering. Vermeld in uw bezwaar om welke gegevens het gaat en wat de reden van uw bezwaar is.

Wijzigen of intrekken toestemming

Heeft u toestemming gegeven aan VvAA Zorgverzekering om uw persoonsgegevens te gebruiken? Dan kunt u die toestemming op ieder moment wijzigen of intrekken. Dit heeft geen terugwerkende kracht. Dat betekent dat handelingen die al zijn uitgevoerd hun werking behouden.

Vermeld bij uw verzoek duidelijk wat u wilt wijzigingen of welke toestemming u wilt intrekken.

Menselijke blik

Sommige van onze processen hebben wij geautomatiseerd. Bijvoorbeeld de beoordeling van uw aanvraag voor een (aanvullende) verzekering. En verwerking van declaraties die u of uw zorgverlener bij ons indient en sommige controles daarvan. Of als u ons toestemming voor bepaalde zorg vraagt. U kunt ons altijd vragen dat een medewerker nog eens naar zo’n geautomatiseerde beslissing kijkt.

Rechten van kinderen jonger dan 16

Bent u hoofdverzekerde en heeft u voor een kind een basisverzekering afgesloten? Dan kunt u bovenstaande rechten ook voor dit kind inroepen. Als een kind 16 jaar of ouder is, dan heeft u als hoofdverzekerde namelijk alleen nog recht op die gegevens die nodig zijn voor het afsluiten van de basisverzekering of aanvullende verzekering en om voldoende inzicht te krijgen in te betalen nota’s. Vraagt u als hoofdverzekerde bijvoorbeeld inzage in de persoonsgegevens van een meeverzekerd kind dat 16 jaar of ouder is? Dan geldt dat wij u alleen de hierboven genoemde gegevens kunnen geven.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

VvAA Zorgverzekering past in het hele bedrijf maatregelen toe om persoonsgegevens te beveiligen. Die maatregelen hebben betrekking op de organisatie, het personeel, de processen, de techniek, en de ‘fysieke beveiliging’ van bijvoorbeeld ons pand in Houten. Al die maatregelen zijn beschreven in het beveiligingsbeleid van VvAA Zorgverzekering. Dit beleid is getoetst door onze IT-auditors. Bovendien houdt De Nederlandsche Bank toezicht op de uitvoering van het beveiligingsbeleid.

De maatregelen hebben wij gebaseerd op de zogenaamde ISO norm 27002. Dit is een internationaal erkende standaard voor informatiebeveiliging.

VvAA Zorgverzekering zet ook andere organisaties in bij werkzaamheden waarbij uw persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het bedrijf dat inkomende post digitaliseert. Op die manier kunnen wij post in onze administratieve systemen vastleggen. Met al die organisaties hebben wij afgesproken dat zij uw persoonsgegevens zo goed beveiligen als nodig is, en ook aantonen dat zij aan deze afspraken voldoen.

Hoe kunt u contact opnemen met VvAA Zorgverzekering?

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van VvAA Zorgverzekering. Stuur een mail naar: fg@vvaazorgverzekering.nl of stuur een brief naar:

VvAA Zorgverzekering

T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Postbus 168

3990 DD Houten

Hebt u klachten over privacy, dan kunt u contact met ons opnemen. Ook kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl tel. 088 - 1805 250).

Dit privacystatement kan wijzigen. Deze versie is van 9 januari 2023.

Heeft u nog vragen? Wij zijn er voor u

Live chat

Ma t/m vr: 8.00 - 20.00 uur

Stel een vraag

Telefoon

Ma t/m vr: 8.30 - 18.00 uur

030 639 64 00
Meer contactopties